B E M U T A T K O Z Á S 


Kemény Gábor (1883-1948)

 • Kemény Gábor a századelõn indult el pályáján és a II. világháború utáni Magyarországon fejezte be azt.

 • 1883. június elsején egy szarvasi szabómester harmadik gyermekeként született. Iskolai tanulmányait Szarvason végezte. A kitûnõ érettségi után egyetemi tanulmányait Budapesten, majd a kolozsvári egyetemen folytatta. 1907 õszétõl a tordai unitárius gimnáziumban tanított. A tordai évek alatt Rousseau, Pestalozzi pedagógiai munkáit tanulmányozta.  

 • 1912-13 között Párizsban töltött egy tanévet. Nagy energiát fektetett Rousseau pedagógiai munkásságának tanulmányozásába. Párizsból megszilárdult élettervvel tért vissza, de a háború árnyékot vetett "idillikus családi és tanár-tanítványi életére". Hosszú hónapokat töltött állástalanul, majd Békéscsabán adódott lehetõsége a tanításra. A felsõ leánykereskedelmi iskolában - a jelenlegi zenemûvészeti szakközépiskolában - francia nyelvet tanított.

 • Nyugdíjas évei alatt a közoktatásról számos cikket publikál. A nevelés meghatározó tényezõje a pedagógus, ahogy mondta, az egész nevelési folyamat "fókusza". Foglalkozott a tanítóképzés problémáival, 1934-ben megjelenõ, az iskolai értékelés és kiválasztás c. mûvében. Az adottságokra, képességekre, a gyermekekben rejlõ értékek feltárására vonatkozó pedagógiai módszerek fontosságát hirdette. A társadalom alapkérdései is foglalkoztatták, ezeken belül a nemzeti és nemzetiségi kérdés és ezek történeti fejlõdése.

 • 1945 után aktívan kapcsolódott be a köznevelés megteremtésének munkálataiba. Az "Embernevelés" c. folyóirat alapításában, szerkesztésében is részt vett.

 • Munkásságáért 1948. március 15.-e alkalmával az elsõk között kapta meg a Kossuth- díjat. 1948. május 15-én hunyt el.

 • Iskolánk 1970-ben, zászlóavatással egybekötött névadó ünnepségen vette fel Kemény Gábor nevét.


Az iskola története

 • A jelenlegi Kemény Gábor Mûszaki Szakközépiskolát 1966-ban alapították a városi igényeket figyelembe véve Új Gimnáziumként.  Az indítás évében 4 gimnáziumi és egy lakatos osztály kezdte meg a tanévet.
 • A 60-as években a gimnáziumi oktatás az 5+1-es modell szerint folyt, így a fejlesztés a politechnikai képzés irányába tolódott. Iskolánkban képeztek földmérõket és középfokú egészségügyi szakembereket. A szakképzés folyamatos fejlesztése, korszerûsítése érdekében képzési rendszerünk kiszélesedett. Az érettségi vizsgát követõen gépjármûtechnikai technikus, gépjármûüzemi technikus, vasútüzemi technikus, közlekedésüzemviteli - szállítmányozási technikus végzettség megszerzésére volt lehetõség.
 • Az utóbbi években a szakmai tantárgyak tanításához egyre szigorúbb tárgyi és személyi feltételeknek kell megfelelni. Intézményünk fejlesztése mindkét szakmai területen folyamatos.
 • Diákjaink jól felszerelt tanmûhelyeinkben, korszerû márkaszervizekben, szállítmányozó munkaterületeken sajátítják el a gyakorlati ismereteket. A Citroën - Hungária Kft-vel kötött szerzõdés alapján készül az a korszerû laboratórium, mely a modern autódiagnosztizálást nagy mértékben segíti.
 • Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett, sportolásra, a képességek továbbfejlesztésére, a diákönkormányzati munkába való bekapcsolódásra, diákrádiózásra, újságírásra, a számítógépes ismeretek továbbfejlesztésére, az önvédelmi sport fogásainak elsajátítására van lehetõség.
 • Bükkszentkereszten iskolai üdülõ áll tanítványaink és szüleik rendelkezésére.
 • Tanulóinknak menzai ellátást, a nem helybeli tanulóknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
 • Iskolánk a város központjában helyezkedik el, buszpályaudvartól, vasúti pályaudvartól 10 percnyire.

KEMÉNY GÁBOR

Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. 

66/325-636     Email